خدمات و محصولات پر کاربرد

فرم های برآمده و گرد (Beading, Bulging, Roll Forming)

ایجاد فرم های برآمده و گرد در لوله های پزشکی


فرم های برآمده و گرد در بسیاری از مفاهیم با فرم های دهانه باز مشترک هستند. از این فرم دهی برای کارکردهای مهره گیری داخل لوله و یا حتی رزوه استفاده می شود. فرم دهی انتها نیز برای دندانه دار کردن، ایجاد توقف ها و جهت دهی کردن و سایر کاربردهای قفل کردن قطعه ها در هم، ایده آل است. کارکردهای این نوع فرم دهی اعم از متقارن و نامتقارن، هر دو قابل انجام است.

مشخصات این فرم دهی به ترتیب زیر است:

دیواره ها تا ضخامت 0.1 mm قابل فرم دهی هستند

قطر خارجی از 1 mm تا 30 mm با ضخامت دیواره بیش از 0.5 mm

فهرست