انواع دیگر برش

خدمات و محصولات پر کاربرد

برش وایر (EDM)

برش وایر (EDM)


EDM روش ایده آلی برای برش های بدون پلیسه در فرم های پیچیده و یا درآوردن سوراخ بر روی مواد سخت است، بدون آنکه نیازی به نرم کردن مواد در ابتدا و سپس سخت کردن مجدد با عملیات حرارتی باشد. این فرایند می تواند بر روی استیل یا هر نوع مواد رسانای جریان الکتریسیته انجام شود.

در این فرایند که به نام های دیگری مانند اسپارک و وایرکات نیز نامیده میشود، تخلیه الکتریکی بین یک الکترود (به عنوان ابزار باربرداری) و قطعه کار است که هر دو در یک مایع دی الکتریک غوطه ور هستند و ماده را از قطعه کار برمی دارد.

از EDM می توان نتایج یکنواختی گرفت و لذا برای قطعات با تلرانس های بسته کاملا مناسب است.

صافی سطح به دست آمده با روش EDM در حدود بسیار مطلوبی قرار دارد. با استفاده از فیکسچرهای دقیق می توان به برش قطرهای بسیار کوچک در حدود 0.15 mm رسید. لبه های برش نیز در این روش به حداقل می رسند که این روش را مناسب فرایندهایی مثل جوش یا سایر روش های اتصال دو قطعه می نماید.

فهرست